Bismillah

Bismillah

Propisi posta na putovanju

Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Hamza b. Amr el-Eslemi upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Mogu li postiti na putovanju?” – a on je mnogo postio. “Ako hoćeš, posti, a ako hoćeš, ne posti!” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim.[7]

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, krenuo na put u ramazanu i postio dok nije stigao u El-Usfan, a potom je zatražio posudu s vodom, pa ju je popio tako da ga svijet vidi i nije postio sve dok nije stigao u Mekku. Ibn Abbas je govorio: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad je na putovanju postio, a ponekad nije postio, i ko je htio, postio je, a ko nije htio, nije postio.” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim.[8]

Enes b. Malik, radijallahu anhu, kazuje: “Putovali smo sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i onaj ko je postio nije prigovarao onome ko nije postio, niti je onaj ko nije postio zamjerio onome ko je postio.” Hadis bilježe El-Buhari i Muslim.[9]


Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, kaže: “Učestvovali smo u vojnom pohodu sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u ramazanu. Neki od nas su postili, a drugi nisu; postač nije prigovarao nepostaču, niti je nepostač nešto prebacivao postaču.” Smatrali su da je dobro postupio onaj ko ima snage pa posti, a da je također dobro postupio i onaj ko osjeti slabost pa ne posti. Hadis bilježi Muslim.[10]

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi: “Putovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, za Mekku i postili smo. Zaustavili smo se na jednom mjestu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao: ‘Vi ste se, uistinu, približili vašem neprijatelju, pa ukoliko prekinete post, to će vas osnažiti.’ To je bila olakšica. Nakon toga neki od nas nastavili su post, a neki su ga prekinuli. Ponovo smo se zaustavili na drugom mjestu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potom je rekao: ‘Ujutro ćete se sukobiti sa neprijateljem, pa ukoliko prekinete post, to će vas osnažiti, pa prekinite post!’ To je bila naredba, pa smo prekinuli post.” Potom je Ebu Seid el-Hudri rekao: “Nakon toga postili smo na putovanju sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.” Hadis bilježi Muslim.[11]