Bismillah

Bismillah

Zanimljivosti o islamu

 
 • • Kur’anska sura El-Mulk štiti i spašava od azaba (patnje) u kaburu
  • Kada muž i u šali kaže ženi da joj daje rastavu braka, ona je prema islamskim propisima zaista razvedena od njega
  • Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove
  • Ko prouči svake večeri deset ajeta iz Kur’ana neće biti upisan među nemarne
  • Ko prouči svake večeri stotinu ajeta biće upisan među bogobojazne
 • • Žena koja umre na porođaju ima stepen šehida
  • Nema zabrane ženidbe/udaje između dva bajrama
  • Djevojka se ne smije udati bez očeve dozvole
  • Dijete bez žive majke se ne smatra siročetom, nego samo kada otac umre
  • Musliman ne smije sjediti za stolom na kojem se nalazi alkohol
 • • Supružnicima je dozvoljeno da okupaju jedno drugo (prilkom smrti jednog od njih)
  • Musliman na putovanju može izostavljati namaske sunnete – izuzetak su sabahski sunneti koje je lijepo klanjati i kao musafir
  • Razvod braka u islamu je dozvoljen tri puta, poslije toga su supružnici haram jedno drugom
  • Smijanje naglas kvari namaz
  • “La havle ve la kuwete illa billah” – su riječi koje liječe od 99 bolesti, od kojih je najlakša briga
 • • Ljude u namazu predvodi ko pamti (zna) najviše iz Kur’ana
  • Vrijeđanje nečije časti je najveća kamata
  • Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, je prokleo onoga ko kamatu uzima i onoga ko je daje
  • Onoga ko poslije svakog namaza prouči ajeti-kursijju, samo smrt dijeli od ulaska u džennet
  • Sadaka sprječava ružnu ili zlu smrt, gasi Allahovu, subhanehu we te’ala, srdžbu i pomaže liječenju bolesnih članova porodice
 • • Najvrjedniji namaz nakon propisanih-fraz namaza je noćni namaz
  • Većina islamske uleme smatra muziku (muzičke instrumente) haramom
  • Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji uradi to djelo
  • Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u džennetu sagraditi dvorac
  • Svaka stvar koja žalosti vjernika je iskušenje
 • • Nema namaza ukoliko je jelo gotovo i postavljeno (prvo jesti, pa onda namaz), niti ukoliko se trpi mala ili velika nužda (prvo to obaviti, pa onda namaz)
  • Žena ne treba uzimati muževo prezime prilikom udaje
  • Čovjeku je dovoljno zla u njegovom ponašanju da ponižava svog brata muslimana
  • Najbolje što je dato čovjeku, vjerniku je lijepa narav
  • Muslimanima je zabranjeno da čestitaju nevjernicima njihove praznike
 • • Učenje sedmina, četeresnica, godišnjica i mevluda umrlim nije od islama, nego je ružan običaj koji nema osnova u šerijatu
  • Praviti sihr ili tražiti da se on nekom pravi spada u najveće grijehe u islamu
  • U kuću u kojoj se uči sura “Bekara” ne ulaze šejtani
  • Onaj ko je lahak, blag i pristupačan – takvog je Allah, dž.š., zabranio džehennemskoj vatri
 • • Zabranjeno je rukovanje (ili bilo kakvo drugo dodirivanje) muškarcima i ženama koji nisu jedni drugima mahremi (veliki rod)
  • Pohvalno je da se, osoba koja pređe na islam, okupa prije konvertiranja
  • Namaz u El-Mesdžidul-haramu (u Mekki) bolji je od sto hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu
  • Namaz u Poslanikovoj, sallallahu ‘alejhi we sellem, džamiji (u Medini) bolji je od hiljadu namaza obavljenih u drugim džamijama
 • • Čovjek može izgubiti nafaku (rizk) zbog grijeha koje počini
  • Dova koju čovjek uputi Allahu, subhanehu we te’ala, može nadvladati i spiječiti nevolju koja bi čovjeka zadesila
  • Dova bolesnika, roditelja za dijete, putnika i onoga ko prouči Kur’an se prima
  • Hamajlije i zapisi su zabranjeni u islamu
 • • Najviše prava nad čovjekom ima njegova majka
  • Čovjek koji ima abdest je zaštićen od sihra (nastojati biti pod abdestom što češće)
  • Dova: “Gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me i opskrbi me” – sadrži dobro ovoga i budućeg svijeta
  • Ko prouči 33 puta “Allahu ekber”, 33 puta “elhamdulillah” i 33 puta “subhanAllah” kada legne u postelju biće sačuvan od siromaštva
 • • Najdraže riječi Allahu, subhanehu we te’ala, su: “SubhanAllahi ve bi hamdihi”- (Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah)
  • Kada se usnije ružan san ne treba ga nikome govoriti
  • Stid je sav dobar i donosi samo hajr
  • Šejtan jede zajedno sa čovjekom, ako čovjek nije spomenuo Allahovo ime na početku jela (Bismillah)
 • • Meleki donose savalat na osobu koja zanoći čista (pod abdestom)
  • Muškarac musliman je obavezan da opere polni organ poslije obavljanja male nužde
  • Nema valjanog braka bez velija (djevojčinog staratelja) i dva pravedna svjedoka
  • U islamu je zabranjeno zaklinjanje nečim drugim osim Allahom
  • Osobi koja zanoći čista -pod abdestom- se prima njegova dova kada god da se probudi u toku noći i uputi je Allahu, subhanehu we te’ala
 • • Četiri pravne škole zastupaju mišljenje da čovjeku nije dozvoljeno da dodiruje mushaf bez abdesta
  • Čovjek koji, braneći svoj imetak, pogine ima stepen šehida
  • Onome koga je zadesila nevolja, tjeskoba ili problem je zabranjeno da zaželi smrt
  • Dova koju neki musliman prouči za svoga brata muslimana u odsutnosti je dova koja se prima
  • Šehid ne osjeti bol dok gine, osim kao što neko osjeti ubod komarca
 • • Laž (neistina) je u islamu zabranjena čak i u šali
  • Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni ostali muslimani
  • Onaj ko se posveti ibadetu, Allah, subhanehu we te’ala, će mu grudi napuniti bogatstvom i udaljiće od njega siromaštvo
  • Ko petkom uči suru El-Kehf obasjava ga nur (svjetlo) od zemlje do nebesa, a na Sudnjem danu će mu lice svjetliti
  • Kada insan kihne dužan je reći: “Elhamdulillah”, a onaj koji ga čuje dužan je reći: “Jerhamukellah”
 • • Proklinjanje muslimana (mumina) je isto kao i njegovo ubistvo
  • U islamu je strogo zabranjeno da se stoji ili sjedi na nečijem mezaru
  • Allah, subhanehu we te’ala, divi namazu u džematu i ponosi se sa klanjačima pred svojim melecima
  • Ko želi da mu se nafaka uveća i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjećuje svoju rodbinu
  • Čovjek za sebe ne može učiniti posao korisniji od zikra (sjećanja i spominjanja Allaha, subhanehu we te’ala) da bi se spasio Allahove kazne.