Bismillah

Bismillah

Naredba Poslaniku da počne pozivati Allahovoj vjeri

Resulullah, a.s., dobio je nekoliko naredbi u suri El - Muddesir. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: "“O ti pokriveni! Ustani i opominji!I Gospodara svoga veličaj i haljine svoje očisti! I kumira se kloni! I ne prigovaraj držeći da je mnogo! I radi Gospodara svoga trpi!”"
Da, ovo su naizgled sitne i beznačajne stvari, ali uistinu i stvarno dalekog su dometa i cilja i velikog utjecaja i djelovanja.
  • Prvi cilj naredbe (“Ustani i opominji”) je, da ne ostavi nekoga ko se suprotstavlja Allahovom zadovoljstvu, a da ga ne opomene na teške posljedice, da bi time izazvao u njemu uzbunu i preokret, te osvijestio njegovo srce.
  • Drugi cilj ajeta (“I Gospodara svoga veličaj”), je da ničiju gordost i veličinu nepretpostavimo Allahovoj. Sva druga veličina će se slomiti i pasti potrbuške, sve dok ne pripadne slava i veličina samo Allahu, dž.š.
  • Treći cilj ajeta (“I haljine svoje očisti”), otklanjanje je svake prljavštine, i vanjske iunuttarnje, te čišćenje duše od svega nevaljalog, koliko god je moguće, da bi čovjek u okrilju Allahove milosti, u Njegovom čuvanju i s Njegovom uputom, postao najuzorniji primjer u svom društvu, koji će privlačiti zdrave snage i od koga će se stidjeti pokvarena srca. On će upravljati ovodunjalučkim strastima, a neće one njima.
  • Četvrti cilj ajeta (“I ne prigovaraj držeći da je mnogo”) je taj da čovjek svoj trud i svoja djela ne smatra velikim i ogromnim, nego da se stalno trudi i radi i da mnogo žrtvuje u svome radu, a zatim sve to zaboravi, potpuno se utapajući u osjećaj Allahove, dž.š., prisutnosti, zanemarujući i uopće ne osjećajući za bilo šta od onog što je uradio.
  •   Peti cilj ajeta (“I radi Gospodara svoga trpi”) nagovještaj je na šta će sve Resulullah,a.s., nailaziti u svom djelovanju, kakve će sve patnje preživjeti od onih koji žive u zabludi, te koliko će biti ismijavanja i izigravanja, pa do prave i otvorene borbe i želje da ubiju i njega i njegove drugove - ashabe. Slično će zadesiti i sve Resulullahove sljedbenike, vjernike, pa mu Allah, dž.š., savjetuje da bude strpljiv ma šta mu se događalo, ne zbog toga da sebi udovolji, nego da udovolji svome Gospodaru. Allahu Ekber! Allah je Najveći! Ima li jednostavnijih naredbi od ovih, kazanih jednostavnim rječnikom, kratkim rečenicama, a u suštini, ove su naredbe izuzetno teške, ozbiljne i važne ako se provode u djelo.Odjek ovih naredbi premostio je sve administrativne granice i stigao u sve krajeve svijeta, da bi se na njih nadovezale sljedeće koje će dolaziti Resulullahu, a.s.
  Ajeti sadrže poruku prenošenja i tumačenja vjere (ed - da’vetu vet - teblig). Upozorenje samo podrazumijeva da ima radnji na ovom dunjaluku za koje će čovjek odgovarati pred Allahom, dž.š, i zato čovjek, kao biće koje zaboravlja, stalno treba opominjati i podsjećati,ne radi ovoga dunjaluka, već radi Sudnjeg dana, gdje će se račun polagati.
Ostali ajeti ovog poglavlja (El - Muddesir) zahtijevaju od ljudi vjeru u potpunu Allahovu jednoću i oslanjanje na Allaha, dž.š., u svim poslovima, a zanemarivanje ličnih prohtjeva.Vrhunac svega je da ćemo svi mi biti zadovoljni, kada Allah, dž.š., bude zadovoljan nama.Suštinski smisao ovih ajeta se može iznijeti sljedećim redom:
1. Allahova jednoća;
2. vjerovanje u Sudnji dan;
    3. odgajanje duše da ne žudi za zabranama i da ne čini grijehe koji će je dovesti do kazne, već da stiže lijepe vrline, da se stalno izgrađuje i čini dobra djela;
4. prepusti Allahu, dž.š., da u svim stvarima, konačna odluka bude Njegova;
    5. naravno, sve ovo treba doći nakon vjerovanja u risalet Resulullaha, a.s., u njegovo plemenito vo|stvo i pravedno usmjeravanje.
Važno je napomenuti da početak ajeta nosi uzvišeni poziv i naredbu Allaha, dž.š., Poslaniku, što prvo on treba prihvatiti. To je poziv kojim ga budi iz sna, skrivanja i osame,da bi stupio u džihad i mukotrpan rad: “O ti pokriveni, ustani i opominji!” Kao da Uzvišeni kaže: " “Onaj ko živi sam za sebe, živi bez brige, a ti, koji ćeš nositi teško breme na svojim plećima, kakvo je tvoje spavanje?" Kakav tvoj odmor, kakva tvoja topla postelja, miran, i ugodan život!?...Ustani, zbog velikog zadatka koji te čeka, obaveze koja je tebi dodijeljena.Ustani da radiš, i budi spreman na sve tegobe koje ti se na tome putu ispriječe. Ustani,vrijeme spavanja je prošlo, a i vrijeme rahatluka je prošlo! Od danas počinje bdijenje, neprekidno bdijenje, duga i teška borba na Božijem putu! Ustani, i pripremi se za sve to!”
To su veličanstvene i ozbiljne riječi, koje ga dižu iz tople kućne postelje, iz brižnog toplog zagrljaja, i guraju u životnu realnost; u more, u nevrijeme i buru, među ljude koji ga prihvaćaju i odbijaju.
Ustade Resulullah, a.s., i ostade stojeći, uspravno, podignute glave, više od dvadeset godina. Nije se odmarao, niti je pauzirao, nije živio za sebe i svoju porodicu. Ustao je i ostao ustrajan na tumačenju Allahove riječi, noseći na sebi velik i težak teret pod kojim se nije poginjao, noseći veličanstveni emanet upućen ljudima na zemlji, svim ljudima,cijelom čovječanstvu.

 Taj emanet bila je vjera, vjera sučeljavanja, odgovornosti i džihada - borbe na svim poljima. živio je u neprekidnoj borbi više od dvadeset godina. Nije ga mogla omesti jedna stvar od druge, jedan događaj od drugoga; cijelo to vrijeme, od momenta kad je čuo poziv i naredbu Uzvišenog Gospodara i dobio veliko zaduženje...Allah, dž.š., nagradio ga u ime nas, i u ime cijelog čovječanstva najvećom nagradom. Slijedeći tekstovi nisu ništa drugo do minijaturna slika ovog dugog i napornog džihada i teškog truda koji je uložio Resulullah, a.s., tokom trajanja Objave.

Vrste Objave

Prije nego što počnemo opširno govoriti o životu Resulullaha, a.s., i o poslanstvu. smatramo da treba spomenuti vrste Objave, jer je Objava predmet Risaleta - poslanstva.
Ibn - Kajjim kaže, navodeći stepene Objave
  • Prvi stepen: Er - ru’ja es - sadika ili istinito snoviđenje i s njom je početak Objave Resulullahu, a.s.Drugi stepen: objava koju je Resulullah, a.s., dobivao od Džibrila u pamćenje, a da ga ne vidi, kao što pripovijeda Resulullah, a.s.:
"“Duh meleka dostavio je mome razumu, da ni jedna osoba neće umrijeti dok ne potroši svoju nafaku. Pa, bojte se Allaha i molite Ga na najljepši način, i ne tražite to od Allaha putem zabrana i nepokornosti, jer ono što posjeduje Allah, dž.š., može se dobiti samo pokornošću.”"
  • Treći stepen: Resulullahu, a.s., dolazio je melek Džibril, pa bi mu se ukazao u čovječijem liku, i razgovarao bi s njim dok ne bi Resulullah, a.s., napamet naučio govor. Nekada su ga i ashabi viđali u ovom stepenu Objave.


  • Četvrti stepen: Melek mu je nekada dolazio u vidu zveckanja zvona. Ovaj metod Objave bio je najteži za Resulullaha, a.s. Melek bi se navalio težinom na Resulullaha, a.s., tako da bi mu znoj oblio čelo, iako bi dan bio veoma hladan, a ako je bio na devi ona bi se od silne težine savijala do zemlje. Tako mu je došla Objava jednom prilikom, dok je bio oslonjen na Zejdovu nogu. Zejdu je toliko bilo teško, da je jedva izdržao.
  • Peti stepen: Resulullah, a.s. viđao je meleka Džibrila, a.s., u pravom liku, onome u kojem ga je Allah, dž.š., stvorio. On bi mu objavljivao što god je Allah naređivao. Ovakvim načinom je Resulullah, a.s., dobio Objavu samo dva puta. To je spomenuto Kur'a’’ni - kerimu u suri “En - Nedžm”.

  • Šesti stepen: način direktne Allahove dostave Resulullahu, a.s., dok je bio na   nebesima u noći uzdignuća - Lejletul - Mi’radža, a vezane za namaz i neke druge stvari.Sedmi stepen direktan govor od Allaha, dž.š., Resulullahu, a.s., bez posredništva meleka, kao što je Allah, dž.š., govorio Musau, a.s., sinu Imranovom. Ovaj stepen Objave bio je Musaova mudžiza koju je Kur’an potvrdio, a njeno pojavljivanje kod našeg Poslanika, a.s., bilo je u hadisu o Israu, ili vezano za događaj odlaska Resulullaha, a.s., u jednoj noći na Buraku, iz Meke u Kuddus u Šamu. Neki su dodali i osmi način Objave. Ona je bila direktni razgovor Allaha, dž.š., s Poslanikom, a.s., licem u lice, bez zastora. Ovaj način Objave predmet je neslaganja između kratkog rezimea u objašnjenju prvpg i osmog stepena.